Lè w bileng se yon gwo pouvwa!: Konsèy pou sipòte lang ak alfabetizasyon lakay ou (Haitian Creole)

Aprann kijan ou ka ede pitit ou aprann li lè w ap selebre lang ou, kilti w ak tan espesyal ou ansanm lakay ou.

(Being Bilingual Is a Superpower!: Tips to Support Language and Literacy at Home: Learn how you can help your child learn to read by celebrating your language, culture, and special time together at home. See this video in English.)