Biết hai ngôn ngữ là một siêu năng lực!: Mẹo hay giúp hỗ trợ ngôn ngữ và khả năng đọc viết tại nhà (Vietnamese)

Tìm hiểu cách giúp con bạn học đọc qua việc tôn vinh ngôn ngữ, văn hóa và thời gian đặc biệt mà bạn ở nhà cùng các con.

(Being Bilingual Is a Superpower!: Tips to Support Language and Literacy at Home: Learn how you can help your child learn to read by celebrating your language, culture, and special time together at home. See this video in English.)